Skip navigation

The Families Together Project provides support to families facing multiple and complex needs including those living with mental ill health and/or experiencing domestic abuse, with a particular focus on supporting families in the perinatal period (the period leading up to and following the birth of a baby).

The project supports families to overcome the challenges they face through tailored support for all family members, increasing their confidence, wellbeing and resilience, ensuring the safety of all family members and developing their capacity to plan for the future. Working in partnership with other local agencies we identify issues around mental health, domestic abuse and family conflict early, and deliver tailored support to prevent issues escalating.

Mae Prosiect Teuluoedd Gyda’i Gilydd yn cynnig cymorth i deuluoedd sy’n wynebu anghenion niferus a chymhleth gan gynnwys y rheini sy’n byw gydag afiechyd meddwl a/neu sy’n profi cam-drin domestig, gyda ffocws penodol ar gefnogi teuluoedd yn y cyfnod amenedigol (y cyfnod sy’n arwain at eni babi ac
yn dilyn hynny).

Mae’r prosiect yn cynorthwyo teuluoedd i oresgyn yr heriau maen nhw’n eu hwynebu drwy gymorth wedi’i deilwra i bob aelod o’r teulu, cynyddu eu hyder, llesiant a gwydnwch, gan sicrhau diogelwch pob aelod o’r teulu a datblygu eu gallu i gynllunio at y dyfodol.

Gan weithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau lleol eraill rydym ni’n dynode ystyriaethau’n ymwneud ag iechyd meddwl, cam-drin domestig a gwrthdaroteuluol yn gynnar, ac yn darparu cymorth wedi’i dargedu er mwyn atal problemau rhag dwysau.

The Families Together Project offers three types of support:

Mae Prosiect Teuluoedd Gyda’i Gilydd yn cynnig tri math o gymorth:

Wrap around family support / cymorth cofleidiol i’r teulu

Led by a Family Support Worker, the family will receive a package of support tailored to meet their individual needs, circumstances and learning styles which builds on their strengths.

Interventions will comprise of:

  • Long-term, home-based support for all family members. For example, parenting programmes to enable parents to acquire the skills, insight, and capacity necessary to parent
  • Family mediation and conflict resolution
  • Practical advice and guidance, advocacy support, and signposting

Dan arweiniad Gweithiwr Cymorth Teuluol, bydd y teulu’n derbyn pecyn o gymorth wedi’i deilwra i ddiwallu eu hanghenion, amgylchiadau a mathau o ddysgu sy’n adeiladu ar eu cryfderau.

Bydd ymyraethau’n cynnwys:

  • Cymorth tymor hir yn y cartref i holl aelodau’r teulu. Er enghraifft, rhaglenni rhianta i alluogi rhieni i sicrhau’r sgiliau, y ddealltwriaeth a’r gallu angenrheidiol i fod yn rhiant
  • Cyfryngu teuluol a datrys gwrthdaro
  • Cyngor ac arweiniad ymarferol, cymorth eiriolaeth a chyfeirio

Domestic abuse support / cymorth cam-drin domestig

Atal y Fro will deliver a co-ordinated response (in conjunction with existing services in each locality), looking at the needs of the whole family, whilst ensuring the safety of victims.

Interventions can be provided whilst victims are still in an abusive relationship: by working separately with both members of the couple, support will be given through individual and gender specific group work. Support will also be provided to ensure parents (if appropriate and safe) develop and maintain on-going
and safe relationships with their children.

The group programmes support participants to:

  • understand what is acceptable behaviour within a relationship and develop their own self esteem
  • challenge their beliefs towards their partners, and support them to develop alternative strategies away from abuse

Once both partners have attended these courses and have acknowledged the impact of abuse on the family, they will undertake couples work, with the aim to live safely together or separate amicably.

Bydd Atal y Fro’n cyflenwi ymateb cydlynol (mewn cydweithrediad â gwasanaethau sydd eisoes yn bodoli ym mhob ardal), gan edrych ar anghenion y teulu cyfan, a sicrhau diogelwch dioddefwyr.

Mae’n bosib darparu ymyriadau tra bo dioddefwyr yn dal i fod mewn perthynas o gam-drin: drwy weithio ar wahân gyda’r ddau aelod o’r cwpwl, caiff cymorth ei roi’n unigol a thrwy waith grwˆ p rhyw-benodol. Caiff cymorthei roi hefyd i sicrhau bod rhieni’n datblygu ac yn cynnal perthynas barhaus a diogel gyda’u plant (os yw’n briodol ac yn ddiogel).

Mae’r rhaglenni grwˆ p yn cynorthwyo’r cyfranogwyr i allu:

  • deall beth yw ymddygiad derbyniol o fewn perthynas a datblygu eu hunan-barch
  • herio eu credoau am eu partneriaid, a’u cynorthwyo i ddatblygu strategaethau amgen i ffwrdd o gam-drin

Unwaith y bydd y ddau bartner wedi mynychu’r cyrsiau hyn ac wedi cydnabod effaith cam-drin ar y teulu, byddan nhw’n gwneud gwaith cwpwl, â’r nod o fyw gyda’i gilydd neu ar wahân yn gyfeillgar.

Perinatal support / cymorth amenedigol

The perinatal period is a key risk time for mental health, family conflict and domestic abuse. Family Action’s independently evaluated perinatal model is a highly effective intervention in this period.

The service supports parents who have been or are at risk of developing perinatal depression through volunteer-led peer support, offering practical and emotional home and community based help. Parents are supported from early pregnancy through to their infant’s first birthday.

Support is designed to improve parents‘ emotional and mental health and reduce isolation. Importantly, the service also aims to improve the attachment between parent and baby which is crucial for the baby’s long-term social and emotional development.

Mae’r cyfnod amenedigol yn un o risg allweddol o ran iechyd meddwl, gwrthdaro teuluol a cham-drin domestig. Mae model amenedigol Family Action sydd wedi’i werthuso’n annibynnol yn ymyrraeth hynod o effeithiol yn y cyfnod hwn.

Mae’r gwasanaeth yn cynorthwyo rhieni sydd wedi bod neu sydd mewn perygl o ddatblygu iselder amenedigol drwy gefnogaeth cymheiriaid gwirfoddol, gan gynnig cymorth ymarferol ac emosiynol yn y cartref ac yn y gymuned. Caiff rhieni gymorth o ddechrau beichiogrwydd tan ben-blwydd cyntaf y plenty.

Mae’r cymorth wedi’i gynllunio i wella iechyd emosiynol a meddyliol y rhieni a lleihau unrhyw ynysu. Yn bwysig, mae’r gwasanaeth hefyd yn ceisio gwella’r cyswllt rhwng y rhiant a’r plentyn sy’n hanfodol i ddatblygiad cymdeithasol ac emosiynol tymor hir y babi.

Download service flyer

 

Contact Details


Find us

Families Together Project
Ty kier hardie
floor 2, suite 3
Riverside court
Avenue De Clichy
Merthyr Tydfil
CF48 8LD

 

 

Opening times

Monday  09.00-05.00
Tuesday  09.00-05.00
Wednesday  09.00-05.00
Thursday  09.00-05.00
Friday  09.00-05.00
Saturday  closed
Sunday  closed